3 Ứng dụng giúp bạn đặt video làm hình nền máy tính cực đơn giản

Hướng dẫn cách dùng video làm hình nền cho máy tính – Lively Wallpaper
Hướng dẫn cách dùng video làm hình nền cho máy tính – Lively Wallpaper

ï»؟

Hئ°ل»›ng dل؛«n ؤ‘ل؛·t video làm hình nل»پn laptop

Khi gõ tل»« khóa “ؤ‘ل؛·t video hình nل»پn máy tính” sل؛½ có hàng chل»¥c ل»©ng dل»¥ng khác nhau hiل»‡n ra. Bài viل؛؟t này sل؛½ giل»›i thiل»‡u tل»›i bل؛،n ؤ‘ل»چc 3 ل»©ng dل»¥ng ؤ‘ئ،n giل؛£n, dل»… sل» dل»¥ng, lل؛¥y video làm hình nل»پn máy tính chل»‰ trong vài nل»‘t nhل؛،c.

ؤگل؛§u tiên, hãy cùng ؤ‘ل؛؟n ل»©ng dل»¥ng Lively Wallpaper ؤ‘ئ°ل»£c phát triل»ƒn bل»ںi nhà phát hành Rocks Danister. ل»¨ng dل»¥ng này có dung lئ°ل»£ng nhل»ڈ gل»چn có dung lئ°ل»£ng cài ؤ‘ل؛·t chل»‰ khoل؛£ng 200MB phù hل»£p vل»›i nhiل»پu laptop. Tuy nhiên hiل»‡n tل؛،i phل؛§n mل»پm chل»‰ tئ°ئ،ng thích vل»›i Windows 10.

ئ¯u ؤ‘iل»ƒm:

Nhئ°ل»£c ؤ‘iل»ƒm:

Cách thل»±c hiل»‡n

Bل؛،n tiل؛؟n hành tل؛£i Lively Wallpaper tل»« trong cل»a hàng Microsoft Store. Sau ؤ‘ó lل؛§n lئ°ل»£t thل»±c hiل»‡n các bئ°ل»›c ؤ‘ل؛·t video làm hình nل»پn máy tính nhئ° sau:

Bئ°ل»›c 1: Mل»ں ل»©ng dل»¥ng Lively Wallpaper > chل»چn Next.

Chل»چn Next

Bئ°ل»›c 2: Chل»چn video yêu thích trong trong thئ° viل»‡n cل»§a Lively Wallpaper làm hình nل»پn.

Chل»چn video

Ngoài ra, bل؛،n có thل»ƒ thêm tل»± thêm video cách click vào biل»ƒu tئ°ل»£ng dل؛¥u cل»™ng trên thanh công cل»¥ ل»ں bên trái màn hình.

Thêm video có sل؛µn bل؛±ng cách click vào biل»ƒu tئ°ل»£ng dل؛¥u cل»™ng

Bئ°ل»›c 3: Click Browse > chل»چn Video và nhل؛¥n Open.

Chل»چn Open

Bئ°ل»›c 4: Click OK ؤ‘ل»ƒ ؤ‘ل؛·t video làm hình nل»پn laptop cل»§a mình.

Nhل؛¥n OK ؤ‘ل»ƒ hoàn thành

Khác vل»›i Lively Wallpaper, ل»©ng dل»¥ng Push Video Wallpaper ؤ‘ئ°ل»£c phát triل»ƒn bل»ںi PUSH Entertainment hل»— trل»£ cho mل»چi hل»‡ ؤ‘iل»پu hành cل»§a Microsoft, tل»« Windows XP cho ؤ‘ل؛؟n Windows 10, 11.

ؤگل؛·c biل»‡t dung lئ°ل»£ng cài ؤ‘ل؛·t cل»§a Push Video Wallpaper dù chل»‰ khoل؛£ng 5.3MB nhئ°ng vل؛«n ؤ‘ئ°ل»£c nhà sل؛£n xuل؛¥t tích hل»£p ؤ‘ل؛§y ؤ‘ل»§ các tính nؤƒng cل؛§n thiل؛؟t.

ل»¨ng dل»¥ng Push Video Wallpaper

ؤگل؛·c ؤ‘iل»ƒm nل»•i bل؛t:

Hل؛،n chل؛؟:

Cách thل»±c hiل»‡n:

Trئ°ل»›c tiên bل؛،n Download phل؛§n mل»پm Push Video Wallpaper Tل؛،i ؤ‘ây và tiل؛؟n hành cài ؤ‘ل؛·t.

Bئ°ل»›c 1: Mل»ں file cài ؤ‘ل؛·t, chل»چn I accept the agreement và nhل؛¥n Next.

Bل؛،n sل؛½ cل؛§n nhل؛¥n Next thêm mل»™t vài lل؛§n nل»¯a ؤ‘ل»ƒ hoàn thành quá trình cài ؤ‘ل؛·t.

Chل؛¥p nhل؛n ؤ‘iل»پu khoل؛£n sل» dل»¥ng

Bئ°ل»›c 2: Sau khi quá trình cài ؤ‘ل؛·t hoàn tل؛¥t, bل؛،n nhل؛¥n Finish ؤ‘ل»ƒ khل»ںi chل؛،y chئ°ئ،ng trình.

Nhل؛¥n Finish

Bئ°ل»›c 3: Bل؛،n mل»ں ل»©ng dل»¥ng và nhل؛¥n vào biل»ƒu tئ°ل»£ng dل؛¥u cل»™ng.

Bئ°ل»›c 4: ؤگi tل»›i thئ° mل»¥c chل»©a và chل»چn video có sل؛µn trên máy, nhل؛¥n Add to playlist.

Chل»چn video làm hình nل»پn

Bئ°ل»›c 5: Bل؛،n chل»چn video vل»«a thêm trên phل؛§n mل»پm.

Ngay lل؛p tل»©c hình nل»پn máy tính sل؛½ tل»± ؤ‘ل»™ng ؤ‘ل»•i thành video.

Chل»چn video trong ل»©ng dل»¥ng

VLC Media Player là trình ؤ‘a phئ°ئ،ng tiل»‡n dل»… sل» dل»¥ng hل»— trل»£ nhiل»پu tính nؤƒng nhئ° xem video, nghe nhل؛،c chل؛¥t lئ°ل»£ng cao. Phل؛§n mل»پm cإ©ng tích hل»£p nhiل»پu tính nؤƒng hل»¯u ích nhئ° công cل»¥ chuyل»ƒn ؤ‘ل»•i ؤ‘ل»‹nh dل؛،ng, quay màn hình và có hل»— trل»£ ؤ‘ل؛·t video làm hình nل»پn máy tính.

ؤگây là ل»©ng dل»¥ng ؤ‘ئ°ل»£c phát hành bل»ںi VieoLAN, hل»— trل»£ tل؛¥t cل؛£ các hل»‡ ؤ‘iل»پu hành, bao gل»“m cل؛£ Windows 11.

ئ¯u ؤ‘iل»ƒm:

Hل؛،n chل؛؟:

Cách thل»±c hiل»‡n:

ؤگل؛§u tiên, bل؛،n tل؛£i ل»©ng dل»¥ng VLC Media Player Tل؛،i ؤ‘ây. Bل؛،n mل»ں file lên và cài ؤ‘ل؛·t tئ°ئ،ng tل»± nhئ° ل»©ng dل»¥ng Push Video Wallpaper. Sau ؤ‘ó thao tác theo hئ°ل»›ng dل؛«n sau:

Bئ°ل»›c 1: Khل»ںi chل؛،y ل»©ng dل»¥ng > chل»چn Media > Open File ؤ‘ل»ƒ mل»ں cل»a sل»• chل»چn video.

Chل»چn video làm nل»پn desktop

Bئ°ل»›c 2: Tل؛،i cل»a sل»• mل»›i, bل؛،n chل»چn video muل»‘n ؤ‘ل؛·t làm hình nل»پn máy tính, nhل؛¥n Open.

Chل»چn file video bل؛،n thích

Bئ°ل»›c 3: Click chuل»™t phل؛£i và chل»چn Video > Set as Wallpaper nhئ° hình dئ°ل»›i.

Nhئ° vل؛y là bل؛،n ؤ‘ã ؤ‘ل؛·t video làm hình nل»پn máy tính thành công rل»“i ؤ‘ó.

Cài hình nل»پn thành công

Bل؛،n ؤ‘ل»چc thân mل؛؟n, bài viل؛؟t ؤ‘ã giل»›i thiل»‡u tل»›i bل؛،n 3 ل»©ng dل»¥ng ؤ‘ل؛·t video làm hình nل»پn máy tính cل»±c ؤ‘ئ،n giل؛£n và dل»… sل» dل»¥ng. Sل»a chل»¯a Laptop 24h hy vل»چng nل»™i dung này hل»¯u ích vل»›i bل؛،n. Nhل»› theo dõi thêm Sل»a chل»¯a Laptop 24h ؤ‘ل»ƒ biل؛؟t thêm nhiل»پu ل»©ng dل»¥ng hل»¯u ích khác nhé!

Tin hot

Thل؛£o luل؛n nhiل»پu

ؤگل؛·t lل»‹ch

Bạn đang xem bài viết: 3 Ứng dụng giúp bạn đặt video làm hình nền máy tính cực đơn giản. Thông tin do headenglish.edu.vn chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.

Leave a Comment